Všeobecné podmínky užívání internetové aplikace Accredio One

čl. I

1.1. Společnost Accredio, a.s., IČO: 27095843, se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8973 (dále jen „Provozovatel“) tímto definuje všeobecné podmínky užívání internetového informačního systému (internetové aplikace) s názvem Accredio One, který je dostupný z internetové adresy https://login.accredio.cz/login.php (dále jen „Accredio One“).

1.2. Obsah internetové aplikace Accredio One je neveřejný a je přístupný jednotlivým uživatelům po zadání jejich přihlašovacích údajů (přihlašovacího jména a hesla; osoba oprávněně disponující přihlašovacím jménem a heslem do internetové aplikace Accredio One, dále jen „Uživatel“).

1.3. Uživatel zadáním svého unikátního přihlašovacího jména a hesla a přihlášením se do obsahu internetové aplikace Accredio One (dále jen „Přihlášený Uživatel“) bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami užívání internetové aplikace Accredio One (dále jen „VP“).

1.4. Internetová aplikace Accredio One je pasivním uživatelským rozhraním k zobrazování dat, jejichž zdrojem je příslušná banka, u které je veden investiční účet Uživatele (dále jen „Poskytovatel dat“). Na obsah těchto dat nemá Provozovatel žádný vliv. Hlavní funkcí internetové aplikace Accredio One je poskytování informací Přihlášenému Uživateli o stavu jeho aktiv u Poskytovatele dat. Veškerá data v internetové aplikaci Accredio One mají pouze informativní charakter. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nesprávnost, neúplnost či neaktuálnost takto zobrazovaných dat poskytnutých Poskytovatelem dat a zobrazených v internetové aplikaci Accredio One.

1.5. Uživatel bere na vědomí, že v internetové aplikaci Accredio One nemůže zadávat ani realizovat jakékoliv obchodní transakce.

1.6. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel data od Poskytovatele dat získává elektronickým chráněným datovým přenosem mezi Provozovatelem a Poskytovatelem dat.

1.7. Uživatel bere na vědomí, že data od Poskytovatele dat jsou aktualizována jednou denně a že v internetové aplikaci Accredio One zobrazená data prezentují jejich stav ke konci předcházejícího kalendářního dne. Uživatel bere na vědomí, že z těchto důvodů jsou zobrazovaná data pouze orientační a jejich hodnota je pouze přibližná, neboť tato data se v průběhu času mění a kolísají. Uživatel bere na vědomí, že v důsledku různých vlivů může dojít k rozdílům mezi daty zobrazenými v internetové aplikaci Accredio One a mezi daty poskytnutými přímo Poskytovatelem dat. V takovém případě neodpovídá Provozovatel Uživateli za jakoukoliv majetkovou škodu či újmu vzniknuvší na základě a/nebo v souvislosti s rozdílem v datech, nepřesností v datech, hodnotou dat či škodou a/nebo újmou vzniklou na základě a/nebo v souvislosti se zobrazenými daty dle předchozí věty.

1.8. Přihlášený Uživatel je oprávněn internetovou aplikaci Accredio One používat bezplatně.

1.9. Internetová aplikace Accredio One je určena pouze pro osobní potřebu jejího Přihlášeného Uživatele.

1.10. Uživatel bere na vědomí, že obsah internetové aplikace Accredio One nemá povahu nabídky, investičního nebo jiného doporučení, návrhu nebo výzvy k podání návrhu na koupi a/nebo prodej jakéhokoliv investičního nástroje nebo výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jednání o jakékoliv transakci nebo jiného úkonu ze strany Provozovatele.

1.11. Provozovatel je oprávněn kdykoliv plně nebo částečně znepřístupnit internetovou aplikaci Accredio One, odstavit celou internetovou aplikaci Accredio One nebo její část a/nebo změnit celou internetovou aplikaci Accredio One, a to z jakýchkoliv důvodů. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu Uživatele a/nebo Přihlášeného Uživatele vzniklou na základě plného nebo částečného znepřístupnění internetové aplikace Accredio One, odstavení celé internetové aplikace Accredio One nebo její části a/nebo změny celé internetové aplikace Accredio One nebo její části.

1.12. Uživatel i Přihlášený Uživatel se zavazuje, že při užívání internetové aplikace Accredio One bude jednak tak, aby jemu ani Provozovateli užíváním této internetové aplikace nevznikala žádná škoda či újma.

1.13. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za nedostupnost či nefunkčnost internetové aplikace Accredio One a/nebo přihlašovacích údajů Uživatele, která je zapříčiněna třetí osobou. Provozovatel rovněž nenese odpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost internetové aplikace Accredio One a/nebo přihlašovacích údajů Uživatele, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně Poskytovatele dat, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi Uživatelem a internetovou aplikací Accredio One či vyšší mocí. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za nedostupnost internetové aplikace Accredio One a/nebo přihlašovacích údajů Uživatele v případě nefunkčnosti připojení Uživatele k síti Internet. V těchto případech nemá Uživatel nárok na náhradu škody, újmy či jiných nákladů vzniklých na základě nebo v souvislosti s nedostupností internetové aplikace Accredio One a/nebo přihlašovacích údajů Uživatele.

1.14. Uživatel bere na vědomí, že ačkoliv Provozovatel zabezpečuje ochranu všech dat v internetové aplikaci Accredio One i přihlašovacích údajů Uživatele před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, před neoprávněnou změnou, ztrátou či zničením, před neoprávněným přenosem či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití, Provozovatel nemůže zcela garantovat zabezpečení ochrany dat v internetové aplikaci Accredio One a/nebo přihlašovacích údajů Uživatele dle předchozího.

1.15. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu či újmu, která byla nebo by mohla být Uživateli způsobena v souvislosti s používáním internetové aplikace Accredio One.

čl. II

Ochrana osobních údajů

2.1. Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

2.2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v příslušné smlouvě o správě aktiv uzavřené mezi Uživatelem a Provozovatelem.

čl. III

Prohlášení o použití cookies a souhlas s jejich ukládáním

3.1. Internetová aplikace Accredio One ukládá v souladu s příslušnými právními předpisy na zařízení Uživatele soubory, které se obecně označují jako tzv. cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony Uživatele a nastavení, které na nich Uživatel provedl, takže tyto údaje nemusí zadávat opakovaně (např. zapamatování si přihlášení k internetové aplikaci Accredio One). Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

3.2. Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním internetové aplikace Accredio One Uživatel bezvýhradně souhlasí s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může Uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

čl. IV

Závěrečná ustanovení

4.1. Uživatel je při užívání internetové aplikace Accredio One povinen dodržovat tyto VP a platné a účinné právní předpisy České republiky;

4.2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel může tyto VP kdykoliv jakýmkoliv způsobem změnit, o čemž bude Uživatel informován prostřednictvím internetové aplikace Accredio One.

4.3. Tyto VP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. prosince 2020.